تأملاتی بر باور توحید
 

تأملاتی بر باور توحید - جلسه دوم

3726
 
 
 شرک چیست و مشرک کیست؟ اگر بخواهیم به نشانه های ظاهری و بیرونی تشخیص دهیم که فردی مشرک است می توان آن را به دو حالت تشخیص داد: اگر فردی به صورت علنی اعلام کند که فرد یا چیزی را به غیر از خدای واحد می پرستد مشرک است. حالت دیگر به این صورت است که فردی رفتار و اعمال یک مشرک را از خود بروز دهد. در این حالت می بایست دید که آیا فرد ابراز به اسلام کرده است یا خیر؛ اگر ابراز کرده باشد(حتی به دروغ) مسلمان محسوب می شود و اگر خیر مشرک است. هیچ فردی در جامعه اجازه متهم کردن مسلمانی به شرک را ندارد. و به عبارت دیگر رفتار مسلمانان با دیگران بر اساس ظاهر است و اجازه تجسس در باطن دیگری ندارند.
حال اگر فردی باشد که شرک آن برای همگی محرز شده باشد، در چنین موقعیتی نیز هیچ مسلمانی اجازه کشتن و یا حتی آزار و اذیت او را ندارد. در حالی که دقیقاً چنین اتفاقی بود که بعد از رحلت پیامبر(ص) در جامعه افتاد و گروهی از مسلمانان با متهم کردن گروه دیگری به شرک از اسلام خارج شدند.
پس به این نتیجه می رسیم که کمترین مرتبه از شرک تغییر بایدها و نبایدهایی است که خداوند تعیین کرده است.
 

2