یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا (شب چهارم)

08/09/90
4485
 
 
در ادامه بحث عدل می بایست متذکر شد که با توّجه به مختصات و ویژگی هایی که از عدل گفته شد، این اصل اعتقادی ارتباط مستقیم با بحث معاد دارد. زیرا همانطور که در جلسات قبل مطرح شد یکی از نکات موجود در بحث عدل عقوبت عمل افراد می باشد که خود با اختیار آن را موجب شده اند لذا ممکن است در این دنیا اعمالی از فرد سر بزند که ظریفت عقوبت آن در این دنیا امکان پذیر نمی باشد، از این رو عالمی دیگر وجود دارد که در آن امکان تفصیل عقوبت اینگونه اعمال در آن امکان پذیر است.
یکی از نتایج مهمی که می بایست از بحث عدل گرفت این است که در بدترین شرایط زندگی هیچ وقت زبان به شکایت نگشاییم بلکه به یاد خدا باشیم و با به زبان آوردن ذکر او از او یاری بخواهیم.
حال بنا به این ویژگی هایی که از عدل مطرح شد اگر بخواهیم زندگی بشر را فقط از این دید که انسان یک سری اعمال را از روی اختیار انتخاب کرده و انجام میدهد وبه همان صورت پاداش وعقوبت آنها به او باز می گردد می بایست شمار زیادی از انسان ها به خاطر اعمالِشان از بین می رفتند؛ در جواب این نکته باید متذکر شد که زندگی آدمیان در این دنیا از روی ویژگی دیگری از خداوند به نام فضل است. یعنی خداوند بر اساس فضل خود بسیاری از نتیجه های اعمال ما را می بخشد ویا به ما فرصت جبران می دهد. زیرا خدا همیشه مشتاق به بندگان خود است ولی آدمی اینطور نیست.
آدمی خود همیشه به سمت نفس و شیطان گرایش دارد و همیشه مشغول بهانه تراشی برای توجیه این گرایش ها است. این در حالی است که خداوند به آدمی قدرت عقل وانتخاب داده که خود مختار باشد واین نکته توجیه هرگونه گمراهی را از بین میبرد.
برای بیان واضح تر این موضوع می توان به داستان حضرت نوح(ع) اشاره کرد که در این داستان می بینیم حضرت نوح (ع) با اعلام این موضوع که راه نجات سوار شدن برکشتی است حجّت را برهمه تمام می کند و مردم خود مختار به انتخاب هستند و این در حالی است که بشارت به نجات قبل از وقوع آن طوفان سهمگین صورت می پذیرد. در تفسیر این داستان باید چنین گفت که کشتی نجاتی که برای همه افراد در تمامی ادوار زمانی وجود داشته، دارد و خواهد داشت، اءمه معصومین (ع) هستند که راه نجات را به انسان نشان می دهند و آدمی کافی است به سمت آنها گرایش پیدا کند.
در عصر حاضر این امام زمان (ع) است که این ندا را سر میدهد که ای انسان ها راه نجات در دست من است، به این سو بیایید. یکی از جلوه های این موضوع مجالس عذاداری برای حضرت سیّد الشهدا(ع) است که این فرصت را برای اصلاح وبازگشت به سوی اهل بیت پیامبر(ص) فراهم می سازد.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 

شب چهارم