لحظه ای تدبر
 

روزی تضمین شده از سوی خداوند متعال

5655
 
 
روزی از سوی خداوند متعال تضمین شده است.
چرا من بدنبال چیزی تمام شبانه روز می گردم که مضمون است و خداوند متعال مکرر فرموده اند لا نسئلک رزقاً نحن نرزقک (طه / 132) ولی چرا من اینقدر حرص روزی دارم؟! چون به حرف غلط دیگران گوش می سپاریم که وضع قیمت ها و اقتصاد به چگونه است؟!
پناه بر خدا، آیا ما خدایی را می پرستیم که نمی تواند خود را با قیمت دلار تنظیم کند و به ما روزی بدهد؟ وقتی قیمت ها بالا رفت دیگر به این خدا رجوع نمی کنم که حاجتم را بده! 
خداوند را قادر و عظیم نمی دانیم؟!
باید به درگاه او روی بیاوریم که تو خدای من و من بنده توام! تو مرا کفایت می کنی!
چه شد که خداوند در ذهنم از رزاقیت و رحمانیت و ستار بودن، افتاد؟!
چرا دعاها و درخواست خود را از خداوند غیر عملی می دانیم؟ چرا؟ آیا خداوند نمی تواند تمامی مریضها را شفا دهد؟!
این تفکری که شاید در آینده فقیر شوم، پس تلاشم را روز افزون خواهم کرد، اشتباه نیست؟ اگر قرار بر این باشد که نمی توان جلوی آنرا گرفت! اگر امکان داشت پادشاهان و... جلوی سقوط و شکست خود را می گرفتند!
چرا قلب من برای امور دنیا مضطرب است؟
حال چه کنم؟خداوند می فرماید من بعد با خودم هم صحبت شو! قرآن کلام من است آن را بخوان قلب و روحت آرام و جلا پیدا می کند.