بررسی تحریفات عاشورا
 

بررسی تحریفات عاشورا - شب پنجم

910830
4222
 
 
 در صورتی می توان دو چیز را مقایسه و رتبه بندی کرد که کاملاً آنان را بشناسیم و در مرحله بعد بدانیم ملاک برتری چیست؟!
سومین تحریف در زمینه واقعه کربلا، اینست که اختلافی که در بیان تاریخ است را تسّری می دهیم به کل موضوع و در مرحله بعد در اصل موضوع تشکیک می کنیم. نکته مهم این است که وجود اختلاف در واقع اصل ماجرا را تأیید می کند. یعنی آنکه آن موضوع وجود دارد ولی در نقل ها متفاوت می باشد. هیچ نقلی در تاریخ وجود ندارد که در جزئیات آن تفاوت وجود نداشته باشد، چه با غرض چه بی غرض! ماهیت نقل تاریخ در این است که اختلاف وجود داشته باشد. اما اختلاف در اصل وجود موضوع و واقعه خللی ایجاد نمی کند!  
یکی از کارهایی که شیطان به اعوان و انصارش دستور داده، همین است که در دل عزاداران امام حسین (علیه السلام) شک بیاندازید. نشانه آن هم، همین است که قبل از ایام محرم، هیچیک از این شکیات در دل و ذهنمان نبود.
در ضمن تحریفات عاشورا، یکی از مسائلی که به کربلا نسبت می دهند، اینست که انسانها میل دارند اسطوره سازی کنند. حتی انسانهایی که امروزه رغبت به شنیدن روضه های امام حسین(علیه السلام) ندارند، داستانهایی از جنس رستم و سهراب را می پسندد. 
تئوری اسطوره سازی اساساً مبنای علمی و عقلی ندارد، چون حتی نسبت به داستانهای اسطوره ای نمی توان ادعا کرد که غلط است چون ما هیچ شناختی نسبت به آن نداریم! 
بنابراین باید گفت مراحل و روشهایی که می خواهند رمق انسان را در عزاداری امام حسین (علیه السلام) بگیرند در مورد هیچ نقل تاریخی وجود ندارد.
یکی از نیات افرادی که می خواهند اصل جریان را منحرف کنند، این است که با این اختلاف ها در اصل جریان تشکیک وارد کنند.
یکی از نشانه های اینکه وقایع در  کربلا ثبت می شده است ، این است که هنگامیکه خبر آنکه عمر سعد ملعون در کارش کمی مردد است، ابن زیاد، شمر لعین را به سوی کربلا روان کرد. 
 

5