یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا( شب دوم)

90/09/06
14125
 
 

مراد از بحث های که حول موضوع اصول اعتقادات می شود مربوط می شود به اصول دین داری؛ این در حالی است که متأسفانه دربیشتر مواقع آن را به دید یک علم آکادمیک می نگرند که  باید از آن به عنوان یک ابزار برهانی برای اثبات  موضوع های اعتقادی استفاده کرد.
وجود چنین باور غلطی که در عبارات فوق بیان شد باعث وجود نقصان در اصول دینداری فرد می شود؛ به عنوان مثال کسی که در خواندن نماز کوتاهی می کند در اصل توحید دچار مشکل و جهل است. و در واقع فرد مطالبی که تحت عنوان اصول اعتقادی فراگرفته است هیچگونه کاربردی برایش در زندگی ندارد.
برای پیدا کردن کاربرد این اصول در زندگی باید به اۀمه اطهار (ع) رجوع کرد، زیرا این بزرگواران با روش های تربیتی خود اصول اعتقادات را در زندگی به صورت عملی و کاربردی اراۀه کرده اند.
یکی از اصول اعتقادی عدل خداوند است. برای درک بهتر ماهیت این اصل باید به این صورت مطلب را بیان کرد که اگر فرد اعتقاد قلبی به این اصل مهم داشته باشد هرگونه ناملایمات و سختی درزندگی برای او پیش آمده و یا در آینده پیش بیاید انگشت اتهام را به سمت حق تعالی نمی گیرد. در واقع تعریف عدل به این صورت است که "خداوند به همه انسان ها بیش از آن چیزی که مورد نیاز آنها است نعمت و راه برای سعادت قرار داده است". اگر مشکلی در طول زندگی برای فرد به وجود می آید از رفتار و کردار خود او نشأت می گیرد و دلیل آن را درخود می بایست جستجو کند.
بر پایه همین اصل اعتقادی (عدل) هیچ انسانی در روز رستاخیز نمی تواند این حق را به خود بدهد که بگوید خداوند در طول زندگی به او فرصتی برای تعالی و به کمال رسیدن نداده است زیرا بر اساس همین اصل خداوند در تمامی مراحل زندگی به انسان اختیار داده و راه ها(خیر وشرّ) را نیز مشخص کرده و این آدمی است که باید خود انتخاب کند که به کدام سو قدم گذارد. دیگر نشانه این امر اظهار پشیمانی است(به خصوص در روز قیامت) که نشان می دهد فرد خود پذیرفته است که فرصت بهتر بودن و بهتر شدن را در زندگی داشته است ولی خود آن را انتخاب نکرده و از دست داده است.
نمونه چنین موقعیت هایی را می توان در صحنه کربلا مشاهده نمود که حضرت سیّد الشهدا(ع) در بسیاری از خطابه های خود قبل از این واقعه به بیان نکاتی نظیر چهره و ویژگی باطنی یزید و دستگاه حکومتی اش می پردازد و به صورت کامل روشنگری و اتمام حجّت با مردم می کنند و کسانی که در کربلا در آن روزگار حضور داشته اند خود بنا به این روشنگری ها مختار به انتخاب بودند که به عبارتی جهنّمی شوند ویا بهشتی.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433
 

 

شب دوم