امام حسین (علیه السلام) در قرآن
 

امام حسین (علیه السلام) در قرآن - جلسه چهارم

3768
 
 
1. همیشه در تاریخ سرگذشت اقوامی که باعث ویرانی ها شده اند برای همه معلوم است ومی¬توان ازآنها عبرت گرفت.
2. خداوند در آیه 6 سوره فجر سرگذشت قوم عاد با آن ثروت و قدرت را یادآور می¬¬شود.
3. مخاطب اصلی آیه 6 سوره فجر منافقانند و آنها را از عواقب کارشان با خبر می¬سازد.
4. کسانی که به خداوند دروغ می¬بندند ظالم¬ترین مردمند.
5. منافقان به اسم دین، امر به منکر و نهی از معروف می¬¬کنند و باعث انحراف مردم می¬شوند.  
6. «معروف» در واقع حضرت علی علیه السلام هستند و «منکر» اولی و دومی هستند که منافقان جای این دو را عوض می کنند.
7. خداوند در سوره توبه به منافقان خبر می¬دهد که اعمالشان در دنیا و آخرت حبط می¬شود.
8. حبط شدن اعمال در آخرت به معنای قبول نشدن اعمال در آخرت و حبط شدن اعمال در دنیا به معنای به نتیجه نرسیدن هدف است .
9. قوم عاد تقریبا همان کارهای منافقین صدر اسلام را انجام می¬دادند.
10. مشکل اصلی این نیست که با «زمان» امام حسین علیه السلام فاصله وجود دارد بلکه مشکل اصلی فاصله با خود امام حسین علیه السلام است.
 

دانلود با کیفیت 24kps

دانلود با کیفیت 64kps