یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا
 

یافتن اصول اعتقادات در واقعه کربلا (شب نهم)

90/09/13
4138
 
 
در تفصیل اصل توحید می بایست آن را به این صورت بیان نمود که توحید در واقع نوعی متذکر شدن مدام به خود است که خداوند یکی است و تنها چیزی است که می بایست در تمام طول زندگی و مقاطع به آن تمرکز و توجّه داشت و آن را محور زندگی قرار داد.
چنین نگرشی بر دوعامل مهم استوار است. یکی محبّت است و دیگری معرفت. محبّت دراین موضوع از معنای آن در سایر مباحث متفاوت است. این نوع محبّت در عالی ترین درجه علاقه قرار دارد به صورتی که فرد موحد تنها چیزی را که بیشترین علاقه را به آن ابراز می دارد و زندگی خود را برپایه آن استوار می کند خداست. معرفت نیز بدین معنا است که خدا را فقط و فقط "الله" بدانیم ونه چیز دیگری . الله بدان معناست که یعنی وجودی که بشر آن را درک می کند ولی از توصیف آن عاجز است.
این دو عامل در ضمن با یکدیگر در ارتباط هستند. بدین صورت که معرفت خود باعث ایجاد محبّت می شود و محبّت نیز خود اشتیاق به کسب معرفت بیشتر را فراهم می سازد.
خداوند برای هدایت و راهنمایی انسان به سمت این اصل و درک آن مقولاتی را برای آدمی قرار داده است. نبوّت و امامت اصلی ترین این مقولات است چون به صورت مستقیم با او در ارتباط هستند. پیامبر(ص) رسول خدا هستند و ائمه اطهار(ع) نیز وصی رسول او هستند. و این خدایی بودن آنها پیوندی ناگسستنی است. برای درک چنین موضوعی می توان به عنوان مثال به زیارت قبور متبرکه ائمه(ع) و یا قرائت زیارتنامه آن بزرگواران نظیر زیارت عاشورا اشاره کرد که آدمی در چنین لحظاتی احساس نزدیکی به خدا را در وجود خود به وضوح درک می کند.
در واقعه کربلا نیز این نگرش را می توان به وضوح مشاهده نمود زیرا یاران آن حضرت به خدایی بودن و از جانب خدا بودن ایشان ایمان دارند و آن را درک کرده اند و از این رو آن حضرت را همراهی می کنند. وظیفه دیگر مسلمانان نیز در مقاطع دیگر زمانی نیز همین است که مطیع بی چون وچرای امام زمان خویش باشند تا از این طریق به اصل توحید دست یابند.
سخنران: دکتر محمد دولتی / محرم 1433

 

شب نهم