ذکر خدا

خدا را با ذکر بازی ندهیم

/zekr
آن روش‌هایی که برای حل هر مشکل، ذکری تعیین می‌کنند تا به تعداد مشخص آن را تکرار کنید، افراد را از صحنه عبودیت خارج می‌سازد. خدا را با ذکر بازی ندهیم.