جهانشناسی

چرایی و چگونگی عذاب از نظر عقل

/cherayiazabaznazaraghl
عذاب از منظر عقل چگونه بیان می شود؟
تعداد جلسات : 10 جلسه

کربلا از منظر عقل

/karbalaazmanzareaghl
بررسی حقایق واقعه عاشورا از دیدگاه عقلانی و منطقی
تعداد جلسات : 3 جلسه

کربلای حسینی در قرآن

/karbalayehosseinidarquran
بررسی ریشه ای برخی از شبهات پیرامون واقعه کربلا با استفاده از آیات
تعداد جلسات : 6 جلسه