فایل صوتی :

   14000723-تربیت بر اساس شناخت معروف و منکر-64kbps.mp3