پایان ثبت نام درس جایگاه امام در شناخت

مهلت ثبت نام در این درس به پایان رسیده است.