انس با قرآن

چگونه حلاوت تلاوت قرآن را بچشیم؟

/telavat01
قانون دنیای ما این است که هر چه را دوست داری، همان برایت مفید است. اما فرق است بین اینکه من چه چیز را دوست دارم و چه چیزی دوست داشتنی است.