خدا شناسی

داعش مجسمه شرک

/daeshmojasamesherk

لطف خداوند در بخشش

/lotfkhodavanddarbakhshesh

توحید و شرک

/towhidvasherk
بررسی اصل توحید بر مبنای آیات و روایاتتعداد جلسات : 10 جلسه

بازشناسی شرک از نگاه قرآن

/bazshenasisherkaznegahquran
لزوم آشنا شدن با مفهوم شرک؛ آنچه که شیعه را بدان متهم می کنند...
تعداد جلسات : 11 جلسه