کلام الله

قرآن کلام الله است

/onsbaquran01
ویژگی خاص قرآن این است که کلام الله است. در نتیجه برای شناخت کلام الله می‌بایست به الله رجوع کنیم.