فایل صوتی : 

   14000723-تربیت بر اساس شناخت معرفت و منکر۲-64kbps.mp3