کلیپ شماره 1 :
تقسیم بندی افراد در مواجهه با بحران
کلیپ شماره 2 :
گروه اول: مسخره‌کنندگان، سابقه‌ی تاریخی آنان
کلیپ شماره 3 :
مراجعه به قرآن برای شناخت گروه اوّل
کلیپ شماره 4 :
گروه اوّل (مسخره‌کنندگان) در بیان آیات قرآن کریم
کلیپ شماره 5 :
ریشه‌ی تمسخر کجاست؟ ۱
کلیپ شماره 6 :
ریشه‌ی تمسخر کجاست؟ ۲
کلیپ شماره 7 :
ریشه‌ی تمسخر کجاست؟ ۳
کلیپ شماره 8 :
گروه دوم: منفی‌باف‌ها، ناامید‌ها و اغراق‌کننده‌ها درباره‌ی بحران
کلیپ شماره 9 :
ریشه‌ی رفتار گروه دوم ۱
کلیپ شماره 10 :
رفتارها در مواجهه با اطلاعات
کلیپ شماره 11 :
ریشه‌ی رفتار گروه دوم ۲
کلیپ شماره 12 :
راه‌های اصلاح جهان‌بینی چیست؟
کلیپ شماره 13 :
مثال زندگی در دنیا
کلیپ شماره 14 :
ریشه‌ی رفتار گروه دوم ۳

کلیپ شماره 15 :
شعورمندی طبیعت
کلیپ شماره 16 :
در شرایط بحرانی چه کنیم؟
کلیپ شماره 17 :
راه رسیدن به واقع‌نگری
کلیپ شماره 18 :
زندگی در دنیای خیالی
کلیپ شماره 19 :
کلید آرامش، عمل به وظایف
کلیپ شماره 20 :
پناه بردن به پشتیبان محکم
کلیپ شماره 21 :
جلسه‌ی پاسخ به سؤالات مخاطبین