فایل های صوتی :

   991005-زندگی پاک در سایه‌‌ی آیه تطهیر-جلسه اول.mp3

     991006-رندگی پاک در سایه‌ی آیه تطهیر-جلسه دوم.mp3

    991007-زندگی پاک در سایه‌ی آیه تطهیر-جلسه سوم.mp3