فایل ها صوتی :

   14010201-بهره مندی از نعمت مهیای ولایت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010202-بهره مندی از نعمت مهیای ولایت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010204-بهره مندی از نعمت مهیای ولایت-جلسه سوم-64kbps.mp3