جلسه اول

توفيق داريم موضوعى را در سه بخش متذكر شويم
ارسال رسل لطف خداوند
خداوند متعال براى آنكه دينى را به مردمان برسانند، رسولى را به سوى آن قوم  مى فرستد و البته بايد دانست كه اين از الطاف الهيست و نه تكليف خدا زيرا  خداوند حجتى به نام عقل به بشر براى تشخيص خوبى و بدى اعطا نموده است.
فرستاده خدا داراى نشان الهيست
خداوند پس از آنكه رسولى فرستاد او را با نشان الهى همراه مى كند. و پس از آن مى بايست اطاعت شود.
پيامبر اكرم (ص) نيز داراى آيه اى است كه تا به  امروز  زنده و جاريست و ديگر اقوام به آيتيت آن پى بردند.
خداوند حافظ جان و دين پيغمبر(ص)
خداوند براى حفظ جان پيامبر(ص) اميرالمؤمنين عليه السلام را قرار دادند.  پيغمبر خدا بهرحال از لحاظ دنيوى ممات دارند و خداوند براى حفظ دينش وصى  قرار مى دهد كه رضايت او را رضايت خود و اطاعتش را اطاعت خود قرار مى دهد.
و اميرالمؤمنين عليه السلام را بصورت واضح و آشكارا به مردم در روز غدير معرفى مى كند.
ثقلين باعث ماندگارى و جاويد بودن دين اسلام
خداوند دو حجت را براى تشخيص حق و باطل قرار داد كه هر دو همديگر را تاييد و به ديگرى رهنمون مى سازد.
اسلام بعد از پيامبر(ص)
بعد از رحلت پيامبر (ص) منافقان نفاق خود را برملا ساختند. و نيت خود را که  سوء استفاده از بستر فراهم شده توسط پيامبر (ص) بود، هویدا ساختند. حال  حكومت اينان براى آنكه به ظاهر حجيت پيدا نمايد دست به جعل شاخصه هاى اسلام  مى زنند. بطور مثال آن هنگام كه اميرالمؤمنين عليه السلام مشغول به جمع  آورى قرآن بودند آنها هم سريعاً فعاليت هاى خود را بر سر اين موضوع متمركز  ساختند.
شرك به چه معناست؟
شرك به دو خدا معتقد بودن نيست بلكه همين جعل و بستن راه هدايت الله و خود  را در اين ميان مطرح ساختن، شرك است. حالا براى آنكه تركش شرك به آنها  اصابت ننمايد گروه حق را مشرك مى نامند.

جلسه دوم

وصي انبياء نشان الهى دارد؟
اوصيا نيز مى بايست نشان الهى داشته باشند. چون خدا مى خواهد وصى پيغمبرش نيز اطاعت شود.
منافع بدعت براى دشمنان دين
دشمنان با ابداع شاخصه هاى اسلامى اول آنكه خودشان را موجه جلوه مى دادند  دوم بوسیله آن وصى پيغمبر(ص) را تضعيف مى كردند. و آنها در اول امر شروع به  نسبت دادن يكسرى اعمال به پيامبر(ص) کردند و غير از آن را شرك خواندند.
دين چيست؟
آيا دين انجام دادن اعمال پيامبر(ص) است؟ آيا پوشيدن لباس ايشان است؟ خير؛  دين تنها اطاعت رسول است نه تقليد اعمال ايشان. متولى دين پيامبر(ص) وصى  اوست و وصى قرائت کننده قرآن است در امروز.
فعاليت دشمنان براى خاموش نمودن چشمه دين
چشمه دين به دست وصى پيامبر است و علم حقيقى پيش اينان است. دشمنان بعد از  رحلت پيامبر(ص) شروع نمودند به خاموش كردن چراغ دين. بنابراين براى تقويت  خود اقدام به تشكيل حكومت كردند و همواره بر اين سعى و كوشش داشتند.ولى  هرگز ائمه عليهم السلام بدنبال قدرت طلبى نبودند بلكه باب ديندارى بر روى  مردمان باز بود و هيچگاه در دين داشتن مردم، ايجاد رعب و وحشت نكردند.
حكومت ابزار اصلى براى نيل به خواسته شيطانى آنان بود و آنها بسيار مدعى دین بودند.
شرك مدلسازى شئون الهيست
در عملكرد دشمنان دين،  آنها در ساختن و مدلسازى احكام الهى كوشيدند. و در  سقيفه نيز كوشيدند براى ريسمان خدا كه ائمه عليهم السلامند؛ جايگزينى مانند زنان پيامبر(ص) و اصحاب ايشان بتراشند.
بعد از پيامبر(ص) ائمه عليهم السلام آيه خداوند بلكه منشاء آيه الله اند. و  در تاريخ هر آنكس كه بى غرض با ايشان مواجه شد، اين را يافت.

جلسه سوم

انسان بر فطرت خدا خلق شده است
مسأله خداشناسى و باور معاد به روشنى و وضوح در درون هر انسان به وديعه  نهاده شده است. دين خداوند بر فطرت هر انسان است و هر آنچه از سوى خداوند  هست، نور محض است. خداوند مقدر فرموده اند كه در مواجهه با رسولان به راحتى ايمان بياورند مگر آنكه شخص با غرض با ایشان روبرو شود.
دين بازيچه دست دشمنان براى حكومت كردن
دشمنان بعد از رحلت سعى بر آن داشتند كه به وسيله دين حكومت كنند دينى كه  بر اساس زور و قهر و غلبه بوده است و نه با حجيت و نور. اميرالمؤمنين عليه  السلام در مدت كوتاه حكومت خود؛ هيچگاه با جبر و خشونت براى ديندارى مردم حكمرانى نكردند.
حكومت بر جامعه به رهبرى ائمه عليهم السلام، بر اساس خواست جامعه صورت مى  گيرد. در طول تاريخ هر كس با حجت خدا روبرو مى شود فطرتاً به زانو در مى آيد.
علت دشمنى با ائمه عليهم السلام
مردمان در مقابل ائمه عليهم السلام مشتاقانه به سوى دين مى رفتند و مردم  اين جوشش و ميل قلبى را در مقابل دشمنان دين نداشتند و بدين جهت به دنبال  زور بوسيله حكومت و ايجاد رعب و وحشت سعى بر موجه جلوه دادن خرد داشتند.  كربلا نيز رويارويي مستقيم و بى واسطه مردمان با حجت خداوند در طول تاريخ  بوده است و اين يكى از اسرار هدايت شدن مردمان بوسيله نهضت عاشوراست.