فایل های صوتی : 

   14020908-درخواست عجله در کار خدا-جلسه اول.mp3

   14020909-درخواست عجله در کار خدا-جلسه دوم.mp3