فایل های صوتی :

   991126-دنیاطلبی؛ نتیجه‌ی حکومت ظلمت-جلسه اول.mp3

    991127-دنیاطلبی؛ نتیجه‌ی حکومت ظلمت-جلسه دوم.mp3