فایل های صوتی :

   991206-لقب ابوتراب-جلسه اول.mp3

   991206-لقب ابوتراب-جلسه دوم.mp3