فایل های صوتی :

  991019-آیه‌ی نور2-جلسه اول.mp3 

    991020-آیه‌ی نور2-جلسه دوم.mp3

    991021-آیه‌ی نور2-جلسه سوم.mp3

    991022-آیه‌ی نور2-جلسه چهارم.mp3

    991023-آیه‌ی نور2-جلسه پنجم.mp3

    991024-آیه‌ی نور2-جلسه ششم.mp3