فایل های صوتی :  

   14011004-مبانی مطلوب اطاعت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14011005-مبانی مطلوب اطاعت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14011006-مبانی مطلوب اطاعت-جلسه سوم-64kbps.mp3