فایل های صوتی : 

   14020907-مواقف صبر انبیا-جلسه اول.mp3

   14020908-مواقف صبر انبیا-جلسه دوم.mp3

   14020909-مواقف صبر انبیا-جلسه سوم.mp3