فایل های صوتی : 

   14010922-نتیجه بازداشتن مردم از معرفت-جلسه اول-64kbps.mp3

  14010923-نتیجه بازداشتن مردم از معرفت-جلسه دوم-64kbps.mp3

  14010924-نتیجه بازداشتن مردم از معرفت-جلسه سوم-64kbps.mp3