فایل های صوتی : 

   14020908-راه ادراک پیامد‌های صبر-جلسه اول.mp3

   14020909-راه ادراک پیامد‌های صبر-جلسه دوم.mp3

   14020910-راه ادراک پیامد‌های صبر-جلسه سوم.mp3