فایل های صوتی : 

   14020902-صبر در خلقت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14020903-صبر در خلقت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14020904-صبر در خلقت-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14020905-صبر در خلقت-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14020906-صبر در خلقت-جلسه پنجم-64kbps.mp3