متون دینی

مقدمه ای در زیارت عاشورا

/moqadameidarziaratashora
تعداد جلسات : 5 جلسه

نکاتی پیرامون خطبه فدک

/nokatipiramoonkhotbefadak
بررسی اجمالی خطبه ی فدک و نکات آموزنده ی آن
تعداد جلسات : 5 جلسه