فایل های صوتی :

  960711-مقدمه ای در زیارت عاشورا-جلسه اول.mp3

    960712-مقدمه ای در زیارت عاشورا-جلسه دوم.mp3

    960713-مقدمه ای در زیارت عاشورا-جلسه سوم.mp3

    960714-مقدمه ای در زیارت عاشورا-جلسه چهارم.mp3

    960715-مقدمه ای در زیارت عاشورا-جلسه پنجم.mp3