فایل صوتی:

   14000506-وحی؛ تمایزی برای بشری مثل ما