فایل های صوتی :  

   14011002-وجدان پاکی و حفظ آن-جلسه اول-64kbps .mp3

   14011003-وجدان پاکی و حفظ آن-جلسه دوم-64kbps .mp3