فایل صوتی :

   زندگی در بحران-جلسه اول.mp3

    زندگی در بحران-جلسه دوم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه سوم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه چهارم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه پنجم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه ششم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه هفتم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه هشتم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه نهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه دهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه یازدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه دوازدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه سیزدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه چهاردهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه پانزدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه شانزدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه هفدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه هجدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه نوزدهم.mp3

   زندگی در بحران-جلسه پرسش و پاسخ.mp3