فایل های صوتی : 

   14011002-اخلاق بی ارزش-جلسه اول-64kbps.mp3

  14011003-اخلاق بی ارزش-جلسه دوم-64kbps.mp3

  14011004-اخلاق بی ارزش-جلسه سوم-64kbps.mp3

  14011005-اخلاق بی ارزش-جلسه چهارم-64kbps.mp3

  14011006-اخلاق بی ارزش-جلسه پنجم-64kbps.mp3