فایل های صوتی :

   991226-انواع بهره‌مندی در جوار برکت الهی-جلسه اول.mp3 

     991227-انواع بهره‌مندی در جوار برکت الهی-جلسه دوم.mp3

     991228-انواع بهره‌مندی در جوار برکت الهی-جلسه سوم.mp3