فایل های صوتی :

  990608-آشنایی همراه جلسه اول.mp3

   990609-آشنایی همراه جلسه دوم.mp3