فایل های صوتی :

   14001012-آیا دین سخت است-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001013-آیا دین سخت است-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14001014-آیا دین سخت است-جلسه سوم-64kbps.mp3