فایل های صوتی :

   14000908_آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده‌ایم-جلسه اول-.mp3

   14000915_آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده‌ایم-جلسه دوم-.mp3

   14000922_آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده‌ایم-جلسه سوم-.mp3

   14000929_آیا فرزند خود را برای حضور سالم در زندگی اجتماعی آماده کرده‌ایم-جلسه چهارم-.mp3