فایل های صوتی :

   روش پاسخگویی به شبهات-جلسه اول.mp3

    روش پاسخگویی به شبهات-جلسه دوم.mp3

    روش پاسخگویی به شبهات-جلسه سوم.mp3