فایل های صوتی :

   14000924-بصیرت بخشی در مجالس فاطمی-جلسه اول-64kbps.mp3

  14000925-بصیرت بخشی در مجالس فاطمی-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14000926-بصیرت بخشی در مجالس فاطمی-جلسه سوم-64kbps.mp3