فایل های صوتی :

   991009-بزرگی مصیبت به چیست؟-جلسه اول.mp3

     991010-بزرگی مصیبت به چیست؟-جلسه دوم.mp3

    991011-بزرگی مصیبت به چیست؟-جلسه سوم.mp3