فایل های صوتی:

   14000706-چگونگی حضور امیرالمومنین در قرآن-قسمت اول.mp3

   14000707-چگونگی حضور امیرالمومنین در قرآن-قسمت دوم.mp3

   14000708-چگونگی حضور امیرالمومنین در قرآن-قسمت سوم.mp3