فایل های صوتی :

   991215-چگونه کاری را برای خدا بکنیم؟-جلسه اول.mp3

    991216-چگونه کاری را برای خدا بکنیم؟-جلسه دوم.mp3

    991217-چگونه کاری را برای خدا بکنیم؟-جلسه سوم.mp3