فایل های صوتی :

   14000104-چرا ظهور؟-جلسه اول.mp3

    14000105-چرا ظهور؟-جلسه دوم.mp3

    14000106-چرا ظهور؟-جلسه سوم.mp3

    14000107-چرا ظهور؟-جلسه چهارم.mp3

    14000108-چرا ظهور؟-جلسه پنجم.mp3