فایل های صوتی :

   14010131-دعا؛ اجازه ی حضور در تقدیرات-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010202-دعا؛ اجازه ی حضور در تقدیرات-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010204-دعا؛ اجازه ی حضور در تقدیرات-جلسه سوم-64kbps.mp3