فایل های صوتی : 

   14020904-دعای فرج عجله در کار خداست؟-جلسه اول.mp3

  14020905-دعای فرج عجله در کار خداست؟-جلسه دوم.mp3

   14020906-دعای فرج عجله در کار خداست؟-جلسه سوم.mp3