فایل های صوتی :

   14000925-علت رانده شدن از رحمت الهی-جلسه اول-64kbps.mp3

   14000926-علت رانده شدن از رحمت الهی-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14000927-علت رانده شدن از رحمت الهی-جلسه سوم-64kbps.mp3