فایل های صوتی :

  14000316-اصالت شیعه1-جلسه اول.mp3

   14000316-اصالت شیعه1-جلسه دوم.mp3