فایل های صوتی :

   14000426-اصالت شیعه2-جلسه اول.mp3

    14000426-اصالت شیعه2-جلسه دوم.mp3