فایل های صوتی :

   14010507-عترت زدایی-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010508-عترت زدایی-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010509-عترت زدایی-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010510-عترت زدایی-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010511-عترت زدایی-جلسه پنجم-64kbps.mp3

   14010512-عترت زدایی-جلسه ششم-64kbps.mp3

   14010513-عترت زدایی-جلسه هفتم-64kbps.mp3

   14010514-عترت زدایی-جلسه هشتم-64kbps.mp3

   14010515-عترت زدایی-جلسه نهم-64kbps.mp3

   14010516-عترت زدایی-جلسه دهم-64kbps.mp3

   14010517-عترت زدایی-جلسه یازدهم-64kbps.mp3 

   14010518-عترت زدایی-جلسه دوازدهم-64kbps.mp3

   14010519-عترت زدایی-جلسه سیزدهم-64kbps.mp3